Головна » Інформація про використання публічних коштів 2

Інформація про використання публічних коштів 2

 

Звіт
 про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами
власних надходжень
(форма N 4-2м)
за 2019 рік
           
      КОДИ
Установа Відділ освіти Шаргородської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ 02141515
Територія Шаргород за КОАТУУ 0525310100
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ 410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.яч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
       
Періодичність: річна 
Одиниця виміру:
грн. коп.
         
Показники КЕКВ
та/або
ККК
Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові
за звітний період (рік)
Залишок
на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Надходження коштів - усього X 010 716 555,76 53 324,83 - - 663 230,93 X X 7 117,03 -
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків X 020 185 500,00 X X X 185 500,00 X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб X 030 477 730,93 X X X 477 730,93 X X X X
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти X 040 - X X X - X X X X
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки X 050 - X X X - X X X X
Фінансування X 060 53 324,83 X X X X X X X X
Видатки та надання кредитів - усього X 070 716 555,76 X X X X 709 438,73 - X X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 080 203 567,69 X X X X 196 922,66 - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - X X X X - - X X
Оплата праці 2110 100 - X X X X - - X X
Заробітна плата 2111 110 - X X X X - - X X
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - X X X X - - X X
Нарахування на  оплату праці 2120 130 - X X X X - - X X
Використання товарів і послуг 2200 140 203 567,69 X X X X 196 922,66 - X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 75 677,69 X X X X 75 355,46 - X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - X X X X - - X X
Продукти харчування 2230 170 - X X X X - - X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 127 890,00 X X X X 121 567,20 - X X
Видатки на відрядження 2250 190 - X X X X - - X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - X X X X - - X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 - X X X X - - X X
Оплата теплопостачання 2271 220 - X X X X - - X X
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - X X X X - - X X
Оплата електроенергії 2273 240 - X X X X - - X X
Оплата природного газу 2274 250 - X X X X - - X X
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 260 - X X X X - - X X
Оплата енергосервісу 2276 270 - X X X X - - X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - X X X X - - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - X X X X - - X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - X X X X - - X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - X X X X - - X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 - X X X X - - X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 - X X X X - - X X
Поточні трансферти 2600 340 - X X X X - - X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - X X X X - - X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - X X X X - - X X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - X X X X - - X X
Соціальне забезпечення 2700 380 - X X X X - - X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - X X X X - - X X
Стипендії 2720 400 - X X X X - - X X
Інші виплати населенню 2730 410 - X X X X - - X X
Інші поточні видатки 2800 420 - X X X X - - X X
Капітальні видатки 3000 430 512 988,07 X X X X 512 516,07 - X X
Придбання основного капіталу 3100 440 512 988,07 X X X X 512 516,07 - X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 512 988,07 X X X X 512 516,07 - X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - X X X X - - X X
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - X X X X - - X X
Капітальне  будівництво (придбання) інших        об’єктів 3122 480 - X X X X - - X X
Капітальний ремонт 3130 490 - X X X X - - X X
Капітальний ремонт житлового фонду  (приміщень) 3131 500 - X X X X - - X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 - X X X X - - X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 - X X X X - - X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - - - - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 - X X X X - - X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - X X X X - - X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - X X X X - - X X
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570 - X X X X - - X X
Капітальні трансферти 3200 580 - X X X X - - X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - X X X X - - X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - X X X X - - X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - X X X X - - X X
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - X X X X - - X X
Внутрішнє кредитування 4100 630 - X X X X - - X X
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - X X X X - - X X
Надання кредитів органам державного   управління інших  рівнів 4111 650 - X X X X - - X X
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 - X X X X - - X X
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 - X X X X - - X X
Зовнішнє кредитування 4200 680 - X X X X - - X X
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 - X X X X - - X X
                   
                 
  Керівник     Кутнік ВО    
                 
  Головний бухгалтер     Лукашик ІВ    
                 
  " 11 " січня 2020р.          
Звіт
 про надходження та використання коштів загального фонду
(форма N 2м)
за 2019 рік
           
      КОДИ
Установа Відділ освіти Шаргородської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ 02141515
Територія Шаргород за КОАТУУ 0525310100
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ 410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.яч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
       
Періодичність: річна 
Одиниця виміру:
 грн. коп.
         
Показники КЕКВ
та/або
ККК
Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові
за звітний період (рік)
Залишок
на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 148 493 545,70 148 493 545,70 - 141 675 648,87 141 675 648,87 -
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 148 493 545,70 - - 141 675 648,87 141 675 648,87 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 127 385 090,70 - - 125 075 969,05 125 075 969,05 -
Оплата праці 2110 040 104 172 325,00 104 172 325,00 - 102 600 575,77 102 600 575,77 -
Заробітна плата 2111 050 104 172 325,00 - - 102 600 575,77 102 600 575,77 -
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 23 212 765,70 23 212 765,70 - 22 475 393,28 22 475 393,28 -
Використання товарів і послуг 2200 080 20 974 153,40 - - 16 468 043,95 16 468 043,95 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 3 150 145,00 - - 2 712 549,79 2 712 549,79 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 1 000,00 1 000,00 - 865,55 865,55 -
Продукти харчування 2230 110 2 753 327,00 2 753 327,00 - 2 505 295,00 2 505 295,00 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 3 137 042,40 - - 1 956 638,03 1 956 638,03 -
Видатки на відрядження 2250 130 67 700,00 - - 67 648,05 67 648,05 -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 11 782 139,00 11 782 139,00 - 9 160 822,89 9 160 822,89 -
Оплата теплопостачання 2271 160 1 347 545,00 - - 1 206 709,68 1 206 709,68 -
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 119 088,00 - - 62 979,16 62 979,16 -
Оплата електроенергії 2273 180 2 011 050,00 - - 1 419 024,13 1 419 024,13 -
Оплата природного газу 2274 190 1 903 750,00 - - 1 690 214,23 1 690 214,23 -
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 200 6 400 706,00 - - 4 781 895,69 4 781 895,69 -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 82 800,00 - - 64 224,64 64 224,64 -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних   (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку 2282 240 82 800,00 82 800,00 - 64 224,64 64 224,64 -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 122 465,00 122 465,00 - 120 655,00 120 655,00 -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 122 465,00 - - 120 655,00 120 655,00 -
Інші поточні видатки 2800 360 11 836,60 - - 10 980,87 10 980,87 -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 6 366 724,00 X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                  
                   
  Керівник       Кутнік ВО    
                   
  Головний бухгалтер       Лукашик ІВ    
                   
  " 11 " січня 2020р.